wyszukiwarka

NAJTAŃSZE OC

KARA ZA BRAK OC KOMUNIKACYJNEGO

 

Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna. Przepisy podają sposób egzekwowania tej kary, jak i procedury odwoławcze, z których można skorzystać.

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość opłaty karnej zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu Opłaty karne.
 

Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że:

- we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne, lub

- nie podlegałeś takiemu obowiązkowi

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

 

Natomiast  jeżeli  na wezwanie Funduszu nie okażesz żądanych dokumentów lub nie uiścisz opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym przez urząd skarbowy w twoim miejscu pobytu.
 

W sytuacji gdy kwestionujesz zasadność dochodzenia opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, przysługuje Ci prawo wniesienia zarzutów do Zarządu Funduszu, za pośrednictwem prowadzącego postępowanie egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei na postanowienie wydane przez Zarząd Funduszu można złożyć zażalenie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postanowienie Rady Funduszu jest ostateczne.
 

W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie(rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku (pobierz) wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Jeżeli korzystasz ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej - do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt przyznania świadczeń.
 

Uwaga ! W przypadku dołączenia do wniosku o umorzenie wierzytelności z tytułu opłaty zaświadczeń lekarskich, należy bezwzględnie wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez UFG, poprzez podpisanie Oświadczenia znajdującego się w treści wniosku.
 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia  22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, na każdym etapie postępowania, możesz dążyć do udowodnienia swoich racji (ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia) przed sądem powszechnym.

Żródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnymy

http://www.ufg.pl/web/guest/odwolania

Szkoda komunikacyjna - sprawca nieubezpieczony

 

 

Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody osobowe i majątkowe. *

 

 

Jeżeli zostałeś poszkodowany

 

- spisz na miejscu zdarzenia:

  • dokładną datę i miejsce zdarzenia,

  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,

  •  jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła,

- zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,

- wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.

- jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie - możesz to sprawdzić na stronie UFG (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku)

 

 

Zgłaszanie szkody

 

  • jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

  • w przypadku szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku  (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

 

 

Co dalej

 

 - firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.

- po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje - zostaniesz o tym poinformowany.

- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.  

 

Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody osobowej lub majątkowej

 

Poszkodowany podmiot zagraniczny

Jeżeli spowodowałeś wypadek, w którym poszkodowanym jest podmiot zagraniczny, a nie masz ważnej polisy komunikacyjnej OC – straty poszkodowanego pokryje jedna z międzynarodowych instytucji. Licz się jednak z koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odszkodowanie dla poszkodowanego cudzoziemca wypłaci tzw. organ odszkodowawczy, zazwyczaj odpowiednik UFG za granicą (Organy odszkodowawcze). Następnie jednak wystąpi on do Ciebie  – poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – o zwrot wypłaconego odszkodowania.

 

 _________________

* UFG odpowiada również za wypadki spowodowane przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego)

 

Żródło: UFG

http://www.ufg.pl/web/guest/szkoda-komunikacyjna-sprawca-nieubezpieczony