wyszukiwarka

NAJTAŃSZE OC

PSYCHOTESTY ZA DARMOKażdy kierowca zawodowy, w tym kierowcy TAXI musi zarówno regularnie wykonywać badania psychotechniczne, jak i wykupić ubezpieczenie OC, dlatego dla naszych Klientów przygotowaliśmy wyjątkową ofertę – psychotesty za darmo.

Dla kogo?Sprzedaż premiowana kierowana jest do wszystkich kierowców którzy do wykonywania zawodu zobowiązani są posiadać ważne badania psychotechniczne.

Jak to działa  • Kup polisę OC, OC i AC lub inną polisę w naszej firmie

  • Każda polisa samochodowa o wartości co najmniej 1000 zł to 20% zniżki na badanie psychotechniczne

  • Każda polisa majątkowa / mieszkanie , dom, firma/ o wartości co najmniej 500 złotych 20% zniżki na badanie psychotechniczne

  • Kierowcy muszą wykonywać badania co 5 lat, a więc kupując samą polisę OC przez ten okres – otrzymujecie Państwo psychotesty za darmo

Gdzie?Psychotesty wykonacie Państwo w pracowni psychologicznej wskazanej prez organizatora.U nas kupicie polisy Komunikacyjne OC i AC w cenie najniższej i dostaniecie darmowe badanie psychotechniczne.

Chcesz poznać szczegóły, zadzwoń.

Gdynia

58/669 80 00

500 093 845

Gdańsk

58/761 78 88

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej organizowanej przez

FILAR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”] określa zasady akcji promocyjnej skierowanej do

klientów firmy Filar Grupa Sp. z o.o.

zwaną dalej „Akcja promocyjna”

 

2. Akcja promocyjna organizowana jest przez FILAR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 1-3 wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonym przez Sąd

Rejonowy w Gdyni pod numerem 0000508429, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł

wpłaconym całości, NIP 5862289886 [dalej„Organizator”].

 

3. Akcja promocyjna prowadzona jest w okresie od 01.04.2016 do odwołania

 

4. Akcja promocyjna dotyczy wymiany punktów uzyskanych przy kupnie polisy ubezpieczenia

samochodu, mieszkania, domu , biznesu, na wykonanie badań psychotechnicznych .

 

 

- przy kupnie polisy Komunikacyjnej OC lub/i OC/AC, kupujący uzyskuje 100 punktów za każde

wydane 1000 złotych.

- przy zakupie polisy Majątkowej , ubezpieczenie mieszkania , domu, firmy, kupujący uzyskuje

100 punktów za każde wydane 500 złotych.

- każde 100 punktów odpowiada wartości 20% kosztów badania.

 

 

5. Organizator prowadzi kompleksową obsługę Akcji promocyjnej, a w szczególności jest

odpowiedzialny za:

a) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie zgłoszeń Uczestników;

b) naliczanie punktów Uczestnikom;

c) zabezpieczenie zgodności przebiegu przyznawania nagród z Regulaminem zasadami pełnej

rzetelności przeprowadzonych czynności;

d) zakup/przekazywanie nagród w sposób określony pod adresem www.stawkioc.pl

e) prowadzenie dokumentacji związanej z Akcją promocyjną;

6. Regulamin wraz z załącznikami oraz podstawowe informacje o Akcji promocyjnej są dostępne

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.stawkioc.pl

7. Akcja promocyjna realizowana jest w terminie od 1 kwietnia 2016 roku do odwołania.

8. Na stronie internetowej www.stawkioc.pl dostępne są informacje:

a) Regulamin;

b) kontakt do Organizatora,

c) aktualności i wiadomości związane z Programem.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie lub skrócenia

okresu trwania Akcji promocyjnej.

10. Organizator może połączyć zmianę czasu trwania Akcji promocyjnej z modyfikacją jej zasad.

11. Akcja promocyjna jest organizowana tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej.

 

 

II. Przedmiot akcji promocyjnej

 

1. Akcja promocyjna stanowi przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie poziomu sprzedaży i pozyskanie nowych klientów u Organizatora.

 

2. Usługami premiowanymi są zakupy polis komunikacyjnych i majątkowych. Jeśli klient nabywa

polisę w każdym roku to po okresie 5 lat uzyska prawo do darmowych badań 5x 20% = 100%

Klient ma prawo do zniżki przy Badaniach Psychotechnicznych do wysokości posiadanych znizek

na dzień badania.

Np.

Klient zakupił polisy komunikacyjne w dwóch kolejnych latach, nabywa prawo do 40% zniżki

Na Badania Psychotechniczne.

 

Jeśli klient zakupi kilka różnych polis, nabywa punkty za każdą nabytą polisę na warunkach

opisanych w punkcie 4 regulaminu.

 

3. Warunkiem przystąpienia do Akcji promocyjnej jest wypełnienie i podpisanie Deklaracji

Uczestnictwa przez każdego Uczestnika Akcji promocyjnej, której druk stanowi załącznik do

niniejszego regulaminu oraz przekazanie jej do Organizatora.

 

III. Uczestnicy Akcji promocyjnej

 

Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej korzystających z Usług Premiowanych

Organizatora.

IV. Przystąpienie do Akcji promocyjnej

 

1. Wzór Deklaracji Uczestnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Osoby oraz podmioty spełniające wymagania wskazane w pkt. III Regulaminu mogą

przystąpić do Akcji promocyjnej poprzez dostarczenie do Organizatora właściwie wypełnionej

Deklaracji Uczestnictwa.

 

Deklaracja Uczestnictwa powinna zostać dostarczona do Organizatora

FILAR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

ul. Warszawska 1-3, 81 - 314 Gdynia.

 

3. Osoba lub podmiot spełniający wymagania wskazane w pkt. III Regulaminu z dniem

dokonania prawidłowego zgłoszenia uzyskuje status uczestnika Akcji promocyjnej.

 

 

4. Organizator prowadzi listę aktualnych Uczestników.

 

6. Liczba osób i podmiotów mogących wziąć udział w Akcji promocyjnej jest nieograniczona.

 

7. Do Akcji promocyjnej można przystąpić w każdym czasie od dnia 1 kwietnia 2016 roku aż do

zakończenia Akcji promocyjnej.

 

V. Podstawowe reguły Akcji promocyjnej

 

1. Akcja promocyjna polega na tym, iż Uczestnik w zamian za zawarcie umowy na Usługi

premiowane otrzymuje – pod warunkami określonymi poniżej - określoną liczbę punktów.

 

2.Środki na pokrycie kosztów badań będą gromadzone na koncie Filar Grupa Sp z o.o. jako część

prowizji /20% kosztów badania/ z każdorazowo zawartej polisy przez klienta przystępującego do

programu.

Środki będą zamrożone do czasu realizacji zapłaty za badanie.

 

VI. Zasady naliczania punktów

 

1. Zasady naliczania Punktów dla Uczestników są następujące:

a) Za zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego lub majątkowego przysługuje100 punktów.

2. Organizator będzie naliczał Uczestnikowi Punkty automatycznie po ich uzyskaniu przez

Uczestnika.

3. Naliczanie Punktów opiera się wyłącznie na danych posiadanych przez Organizatora.

4. Klasyfikację punktową każdego z Uczestników prowadzi Organizator.

 

VII. Nagrody

 

1. Nagrodami w Akcji promocyjnej jest wykonanie badań psychotechnicznych .

 

2. Uczestnik samodzielnie decyduje o podziale punktów znajdujących się na jego koncie.

3. Wszelkie punkty naliczone w Akcji promocyjnej tracą ważność po upływie dwóch miesięcy od

zakończenia Akcji promocyjnej.

VIII. Podatek

Ewentualny podatek od Nagród przyznanych Uczestnikowi obciąża Uczestnika. Organizator

poinformuje nagrodzonego Uczestnika o wysokości przekazanego świadczenia w formie

zaświadczenia.

IX. Reklamacje i roszczenia.

1. Reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres

Organizatora najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej.

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny opis uczestnika ze

wskazaniem przyczyny reklamacji.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie pod rygorem jej nie rozpatrzenia. Reklamacja

powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe uzasadnienie.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi.

6. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmuje Organizator. Uczestnik o decyzji Organizatora

zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty

rozpatrzenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Akcji Promocyjnej

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.stawkioc.pl